Rodzić po Ludzku - Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek

Zgodnie z zapisami statutu majątek Fundacji Rodzić po Ludzku stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą Fundacji przeznacza się kwotę 1.000 (jeden tysiąc) złotych.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) subwencji osób prawnych,
c) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
d) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,
e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
f) dochodów z odpłatnej działalności statutowej,
g) odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych.

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów Fundacji jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Majątek i dochody Fundacji nie mogą być wykorzystywane w sposób dowolny. Zgodnie z zapisami statutu zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Podpisała: Agnieszka Wądołowska

Data podpisania dokumentu: 27.04.2022 15:02

Dokument opublikowany przez: Agnieszka Wądołowska

Data publikacji dokumentu: 27.04.2022 15:02

Liczba odwiedzin strony: N/A

Dobry poród nie może być kwestią przypadku.